Police-in Spa dawr run, man hai lai NE nuhmei 2 ṭhang

Posted by Lalremlien Neitham

Gurgaon, April 23, 2014: Gurgaon-a police hai chun Spa & Massage parlour pakhat chu inzorna hmun nia an hriet leiin an run a, hi hmun thok mi 5 an man.

Haryana sunga dan bawsie a inzorhai dona dingin police hai chun hi parlour a hin “sting operation” an nei a, hi hmuna thok mi 5 an man a, nuhmei pahni hai chu Manipur le Nagaland suok nia hril a nih.

Inspector Lakhpat Singh hrildan chu “Hi spa dawr hi inzorna hmuna hmang hlak ani thu information kan dong a, chu dungzui chun police hai chu a dawrtu anga fein ‘sting operation’ an thaw a, chu le inzom chun inhnamhnoi nia hriet hai hi man an nih,” tiin a hril. Medical check-up in nei tir an ni hnungin jail-ah thun an nih, tiin a hril bawk.

Hieng mana umhai hi Immoral Traffic Act dan hnuoi-ah Gurgaon-a Sector 29 police station-ah thubuoi siem pek an ni a, thuchieng lem sui mek nih. Spa dawr neitu Delhi-a um nia hriet chu man tumin police hai chun an zong mek bok a nih.


Blog, Updated at: 5:44 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.