MAP hai nungrawngna VUTB-in a dem hle

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, April 26, 2014: Village Authority Union Tipaimukh Block (VAUTB) chun voisun khan thusuok siemin, voihni pai zet Parbung Police Station huom sung Tipaimukh sub-division, Churachandpur, Manipur-ah dan indiknaw takin Mizoram Armed Police (MAP) hai chun nunrawng taka che chu a dem hle thu an tarlang.

VUTB chun, “Vel hmasak khan Parvachawm khaw sung-ah dan indiknaw takin an hung che tla taa. Parvachawm Lal Shri Salsawm Sithlou a In kotkhar suksiein an lut chila, u-le-nau thlabar takin an siem el chauh ni loin, khawsung mihai chungah kut chen an thlak a, bu-le-bal hai an thedar pek el chauh ni loin kotkhar ṭhenkhat khom an suksiet sa bawk,” tiin an hril.

A vawihnina chu April 22 zan dar 3 vel khan MAP sipai hai chu Lungthulien khuo-ah lutin, Village Authority chairman Mr Ralkapṭhuom a In hlu chilin, in sungah mi tukhom an umnaw lai tak ani leiin kotkhar Tala-a an kal chu an vuok siet pek a, in sunga thildang dang an suksiet el bakah Thingrem khom vawsiein a sunga um Kohran sum Rs. 3,555/- an lak bawk, niin VUTB thusuok chu a tarlang.

Lungthulien khaw sunga cheng Mr. Lalpiengruol a chung khom nasatakin MAP hai hin kut an thlak niin an hril a, a motor-in Mizoram chen an ṭhuoi a, voisun ni chen hin Mr. Lalpiengruol hi damdawi-a la enkol niin VUTB thusuok chu a tarlang bawk.

“Hieng anga Mizoram State Government, Manipur State sunga nun an hung rawng zing hi Village Authority Union Tipaimukh Block hai chun nasa takin thiemnaw an inching, an rang thei anga State Government-in hma la vat dingin ngenna kan hung siem,” tiin Manipur sorkar kuomah ngenna an siem nghal.


Blog, Updated at: 5:36 PM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.