DSA CCpur in hratna chang

Posted by Lalremlien Neitham

CCPur, April 27, 2014: DSA Churachandpur chun DSA Sadar Hills chu final-ah 3-1 a hnein 1st Hill District Premier League 2014 championship trophy chu an lo vawr tah.

Hill District Premier League hi Manipur-a Hill District Sports Association (HDSA) huoihotna hnuoia nei a ni a, final hi liemtah inrinni April 26 khan Churachandpur public ground-ah inkhel a nih.

Final inkhelna a hin DSA Sadar Hills hai chun goal thun hmasa'n Janggoulian-in inkhel ṭan minute 36-na'n goal a pet lut a, second-half ah DSA Churachandpur chun beipui thlakin Lalzarzo-in minute 60-naah goal a pet lut a, minute 6 hnungin a team chanpui Honsenpao khomin goal a pet lut nawk nghal a nih. Lalzarzo hin inkhel minute 70-naah goal voikhat pet lut nawkin DSA Churachandpur chun tu kuma 1st Hill District Premier League hratna alo chang ta a nih.

Inkhel nei zo hin lawmman inhlanna nei nghal a ni a, DSA Churachachandpur chu trophy bakah Rs. 1 lakh inhlan a ni a, runners’ up team DSA Sadar Hills chu trophy le Rs. 50,000 inhlan an ni bawk.


Blog, Updated at: 6:42 AM
© TLÂNGSAM. Powered by Blogger.